.

Όροι χρήσης


ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟI  ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ: Οι κάτωθι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της Παπαδόπουλος Δήμος & Σια Ο.Ε. (η Εταιρία) και των εκάστοτε πελατών της (ο Πελάτης). Ουδεμία μεταβολή, ακύρωση ή τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Πωλήσεως γίνεται δεκτή από την Εταιρία εάν δεν πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Η πληρωμή των επί πιστώσει τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.  Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσας  προθεσμίας θα υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας μέχρι της εξοφλήσεως.   Η πληρωμή με επιταγή γίνεται δεκτή μόνο μετά από συμφωνία  και  θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής.  Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή άλλα προβλήματα που  ενδεχόμενα προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι ημερομηνίες παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικές.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα, την συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί γραπτώς εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Το αυτό ισχύει και για κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την Εταιρεία εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ: Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας προς τον Πελάτη για οποιαδήποτε απαίτηση, απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει είτε από τη σύμβαση είτε από αδικοπραξία, ως αντικειμενική ευθύνη, παραβίαση εγγύησης ή άλλως, δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για ειδική, θετική, αποθετική ή έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας πωλήσεων).
Η Εταιρία δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και ο Πελάτης οφείλει να συμμορφωθεί σε αυτό καθιστάμενος απολύτως υπεύθυνος περί αυτού.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με την Εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί ν` αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης και εξολοκλήρου ή εν μέρει εμποδίζει την  Εταιρεία από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή έχει σαν εύλογο αποτέλεσμα ότι η Εταιρία δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πόλεμος ή παρόμοιες καταστάσεις, αναταραχές, σαμποτάζ, μποϊκοτάζ, απεργίες, αποκλεισμοί, ζημία ή βλάβη των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή των προμηθευτών της, δυσκολίες μεταφοράς, βλάβη στις τηλεπικοινωνίες, κυβερνητικά μέτρα, φυσικές καταστροφές, σεισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την πώληση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επειδή τα  πετρώματα είναι φυσικά υλικά, έχουν διαφορετική σκληρότητα, απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα στην ψύξη και στη θέρμανση, σταθερότητα χρωμάτων και γενικώς όλα τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν από είδος σε είδος, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσει.
*Λόγω των ανωτέρω, τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ δειγμάτων – φωτογραφιών – καταλόγων - CD κ.τ.λ της εταιρείας και των αντίστοιχων υλικών που θα παραλάβει ο Πελάτης όσον αφορά το χρώμα, το  μέγεθος, το πάχος, την επιφάνεια, την σκληρότητα και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη.
Επειδή τα πετρώματα είναι φυσικά υλικά ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να παρουσιάσουν αλλοιώσεις στο χρώμα ή σκουριές, αποσαρθρώσεις κ.λπ. πράγμα το οποίο είναι κατανοητό και αποδεκτό από τον Πελάτη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή την συσκευασία τους που τυχόν προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, την θέρμανση, την βροχή ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.
Κατά την τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει  να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή  στα υλικά συγκολλήσεως (τσιμέντο, κόλλες, αρμόστοκος κ.λπ), καθαρισμού, μονώσεως κ.λπ.. γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσουν αλλοιώσεις του χρώματος, κηλίδες, σκουριές, ρωγμές στα πετρώματα κ.λπ.. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια προβλήματα.
Συνιστάται κατά την τοποθέτηση να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ:
*Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την οριστική εξόφληση τους.
*Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και  έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον νόμο.
*Για τυχόν ανακριβή στοιχεία, όπως ενδεικτικά επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ  ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

active³ 5.0 · © 2000 - 2014 IPS Ltd · Όροι χρήσης